توضیحات کامل :

پاورپوینت طراحی ایستگاه اتوبوس ۴۹ اسلاید

 

فهرست مطالب

معنای لغوی
تاریخچه ی ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس و فضای شهر
معرفی انواع ایستگاه ها
ایستگاه های خیابانی:ایستگاه 
ضوابط معین در ایستگاه
ضوابط فیزیولوژیکی
ضوابط سیستم انسان ماشین
رنگ
موارد کلی قابل رعایت در طراحی و ساخت سرپناه های ایستگاه اتوبوس
تعیین موقعیت ایستگاه
تعیین جزئیات اجرایی
عرض جایگاه ایستگاه اتوبوس
محل توقف اتوبوس
امکانات وخدمات ایستگاه اتوبوس
1-تابلوهای اطلاع رسانی
2-کنترل نظافت و نگهداری
تابلوهای تبلیغاتی
ایستگاههای مدرن
تعیین فاصله ی بین ایستگاه ها
تفاوت اندازه در ایستگاه ها ی سر خط-وسط خط وانتهای خط
باجه تلفن   
تاریخچه باجه تلفن
تعریف کلی باجه 
انواع باجه
انواع سر پناه
ابعاد و استاندارد در طراحی باجه های تلفن ویژه معلولین
باجه های مدرن تلفن عمومی
باجه های تلفن
استاندارد مقیاس انسانی
منابع